Algemeen

Sinds 1983 zet een groot aantal vrijwilligers van de stichting Castricum helpt Muttathara zich in voor projecten in ontwikkelingslanden. Jaarlijks worden tientallen initiatieven van vooral Indiase organisaties financieel ondersteund. Hoewel India zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld en  inmiddels tot een van tien grootste economieën van de wereld behoort, is de ongelijkheid onder de bevolking nog zeer groot. Veel mensen blijven verstoken van nieuwe ontwikkelingen en kansen en leven daardoor nog in grote armoede.

De projecten die onze stichting ondersteunt zijn met name gericht op scholing en ontwikkeling van kansarme kinderen, structurele armoedebestrijding en gezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen wij projecten voor jonge vrouwen en moeders. De financiële steun heeft over het algemeen een tijdelijk karakter en is er op gericht om de mensen of de gemeenschap selfsupporting te maken.
Kijk voor meer informatie over donaties bij Projecten.

De inkomsten van Muttathara komen uit de verkoop van ons uitgebreide aanbod van tweedehands goederen in de winkel op de Castricummerwerf. Veel inwoners van Castricum en omgeving kiezen ervoor om spullen niet weg te gooien of te verkopen, maar naar Muttathara te brengen.

Ook zijn er donateurs en ontvangt de stichting giften ter gelegenheid van een huwelijk of jubileum. De vrijwilligers in de winkel, de projectgroep en het bestuur zorgen er samen voor dat de organisatie al bijna 30 jaar goed draait.

 Doelstelling

De Stichting Castricum helpt Muttathara heeft ten doel financiële hulp te verlenen aan projecten voor de bevolking van ontwikkelingslanden. De doelen zijn op het gebied van gezondheidszorg, educatie of de ontwikkeling van kleinschalige economische projecten. Aanvankelijk waren de doelen vooral in India te vinden ( o.a. Muttathara), nu worden ook ontwikkelingslanden in Afrika en Latijns Amerika bediend.

De gelden voor de goede doelen komen vanuit het beheren van een kringloopwinkel, waarvan de medewerkers allen vrijwilligers zijn. Een projectgroep buigt zich over de besteding van de gelden en het bepalen van de doelen.

De stichting wil ook bewustwording met betrekking tot derde wereld landen stimuleren en inwoners bewust maken van het hergebruik van goederen. (Anti-weggooi-maatschappij)

Daarover wordt elk jaar informatie gegeven in de winkel en daarbuiten.


Beleidsplan.

De Stichting Castricum helpt Muttathara ondersteunt projecten in India, Afrika en Latijns Amerika die gebaseerd zijn op gezondheidszorg, educatie en de economische ontwikkeling van kleinschalige projecten. Organisaties die op deze terreinen werkzaam zijn in India kunnen een verzoek indienen voor financiële steun van Muttathara. Nederlandse organisaties of mensen uit ons bezorgingsgebied kunnen eveneens aankloppen voor een donatie. In alle gevallen wordt door de projectgroep bekeken of deze hulpverleners volgens onze statuten daarvoor in aanmerking komen.

Het beleid vertaald in donatiecriteria :

 • Projecten richten zich op de ontwikkeling van arme mensen, met name vrouwen en kinderen.
 • Projecten worden evenwichtig behandeld: gelijke kansen voor alle aanvragers.
 • Kwaliteit van een project, het budget en het aantal onder beheer zijnde projecten zijn de bepalende of beperkend factoren.
 • Projecten zijn met name gericht op gezondheidszorg, onderwijs en/of ontwikkeling van economische zelfstandigheid. Voor noodhulp komen alleen organisaties in aanmerking waarmee een donatieband bestaat.
 • Alleen aanvragen vanuit het ontwikkelingsland zelf of vanuit een Nederlandse organisatie (bezorggebied Muttathara) worden gehonoreerd.
 • Donaties worden uitsluitend toegekend aan organisaties. Een uitzondering geldt voor stimuleringsdonaties van 1000 euro aan inwoners vanuit het bezorggebied Muttathara die werken of stage lopen in een ontwikkelingsland.
 • Voor nieuwe aanvragen vanuit Nederlandse organisaties geldt dat die organisatie  kleinschalig werkt, uit vrijwilligers bestaat en minder dan 10 projecten in beheer heeft.

De donaties worden in de kringloopwinkel verdiend. Deze wordt gerund door vrijwilligers, de winkel is drie dagen open. Voor de binnenkomende goederen wordt geen vergoeding gegeven, de medewerkers in de winkel bepalen in overleg de verkoopprijs, de goederen kunnen worden gehaald en gebracht. Dit laatste tegen een vergoeding. Goederen worden gekocht en meegenomen, of thuis gebracht.

Beloningsbeleid:

 • De Stichting “Castricum helpt Muttathara” heeft geen medewerkers in betaalde dienst.
 • Het Bestuur en alle andere bij de Stichting betrokken vrijwilligers ontvangen geen vacatiegeld en/of beloning voor hun werkzaamheden.
 • Vrijwilligers, werkzaam in de door de Stichting geëxploiteerde winkel en wonend op minimaal 10 km afstand, kunnen hun reiskosten declareren op basis van kosten openbaar vervoer dan wel (bij eigen vervoer)  EUR 0,19 per km.
 • Andere werkelijk gemaakte kosten, direkt gerelateerd aan de uitvoering van werkzaamheden voor de Stichting, kunnen eveneens worden vergoed.
 • Als erkenning voor hun inspanningen wordt één maal per jaar, rond de Kerstdagen, aan alle vrijwilligers een beperkte gratificatie (minder dan EUR 50,- ) uitgekeerd.