Criteria aanvragen door de website van Muttathara

Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten dienen tenminste aan de navolgende criteria te voldoen:

1. Donaties worden verstrekt aan of ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden buiten Europa.

2. De te verstrekken donaties richten zich op projecten, die ten doel hebben:
a. de ontwikkeling van arme mensen, met name vrouwen en kinderen die moet resulteren in een grotere economische zelfstandigheid van deze groepen. Indien fondsen worden verstrekt voor dit laatste doel dan dient de opbrengst van de aan te schaffen productie-middelen deels te worden aangewend voor het opzetten van een "revolving fund", zodat ook anderen in de lokale gemeenschap van deze fondsen kunnen profiteren.
b. de verbetering van de lokale gezondheidszorg, het onderwijs of (duurzame) infrastructurele werken ter verbetering van de drinkwater en/of sanitaire voorzieningen dan wel irrigatieprojecten t.b.v. de land-/tuinbouw.

3. Voor aanvragen vanuit een ontwikkelingsland geldt dat het te steunen project organisatorisch moet zijn ingebed in de plaatselijke gemeenschap.

4. Een bijdrage van 10% van de aanvrager is verplicht.

5. Donaties aan projecten zijn tijdelijk, uitzonderingen daargelaten. Dit betekent dat donaties bestemd moeten zijn voor investeringen en alleen de exploitatielasten in de beginperiode van het project. Aanvragen voor bijdragen aan structurele exploitatiekosten en de overheadkosten van de organisaties zelf worden niet gehonoreerd.

6. Alleen aanvragen vanuit een ontwikkelingsland zelf of vanuit een Nederlandse organisatie (ten behoeve van een project in een ontwikkelingsland) kunnen worden gehonoreerd. Nederlandse organisaties, die een aanvraag willen doen, dienen hun zetel te hebben in of anderszins een link te hebben met de gemeente Castricum of de omliggende gemeenten Bergen, Heiloo, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk.

7. Kosten voor experts of vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties voor het reizen naar ter steunen projecten worden niet vergoed.

8. Stimuleringsdonaties van EUR 1.500,- kunnen op aanvraag worden toegekend aan inwoners van het onder 6) hierboven genoemde gebied, die werken of stage lopen in een ontwikkelingsland. Een dergelijke bijdrage kan maximaaltwee keer aan dezelfde persoon worden verstrekt. De eis van de 10% eigen bijdrage (zie item 4) geldt niet voor dit soort aanvragen.

9. Op verzoek van organisaties, waarmee onze Stichting een bestaande relatie heeft, kan - na een natuurramp in het gebied waarin deze organisatie haar werkzaamheden uitvoert - noodhulp worden verstrekt. Het maximale bedrag aan noodhulp bedraagt EUR 2.000,- per aanvraag.

10. Aan lndiase organisaties die een donatie aanvragen dient de zgn. FCRA code te zijn toegekend.

11. Aanvragen voor een donatie dienen altijd vergezeld te gaan van een omschrijving van het te steunen project en van een budgetopstelling van de kosten van het project. Verder dient achteraf, doch uiterlijk een jaar later, zo spoedig mogelijk na de beëindiging van het project een verantwoordingsverslag met financiële cijfers en een accountantsverklaring te worden aangeleverd.Zie aanvraagformulier voor een donatie (F-v1.1).