Afrika heeft uw hulp nodig!

Dankzij de inkomsten uit onze kringloopwinkel en donaties kunnen wij jaarlijks ruim 200.000 euro doneren aan tientallen projecten.

Investeren in ontwikkeling en zelfstandigheid

Onze financiële hulp is de laatste jaren steeds meer gericht op investeringen die nodig zijn voor ontwikkeling en zelfstandigheid, zoals de bouw van een school, de aanschaf van een buffel etc...

(Oud) inwoners van de gemeente Castricum actief betrokken

Sinds een paar jaar steunt de stichting ook ontwikkelingsprojecten buiten India, zoals in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika.

Projecten

De stichting Castricum helpt Muttathara heeft als doel hulp te verlenen aan projecten voor de bevolking van ontwikkelingslanden. Dankzij de inkomsten uit onze kringloopwinkel en donaties kunnen wij jaarlijks ruim 200.000 euro doneren aan tientallen projecten. Namens het bestuur beoordeelt de projectgroep alle aanvragen en kent zij de verschillende donaties toe.

Criteria
De projecten die de stichting ondersteunt zijn met name gericht op scholing en ontwikkeling van kansarme kinderen, structurele armoedebestrijding en gezondheidszorg. De duur van onze steun verschilt per project en varieert van één jaar tot meerdere jaren. Het uiteindelijke doel is dat het project en de bevolking ‘selfsupporting’ worden en onze steun niet meer nodig hebben.

Onze financiële hulp is de laatste jaren steeds meer gericht op investeringen die nodig zijn voor ontwikkeling en zelfstandigheid, zoals de bouw van een school, de aanschaf van een buffel etc. en steeds minder op de exploitatie van een project. Wij stimuleren de organisaties tevens om een beroep te doen op de eigen overheid en instellingen zoals kerken. Door het verstrekken van donaties ten behoeve van microkredieten en revolving funds krijgen steeds meer jonge vrouwen en moeders een kans om een eigen inkomen te verwerven. Zij zijn de sleutelfiguren die het welslagen van de projecten voor kinderen mogelijk maken.

Sinds een paar jaar steunt de stichting ook ontwikkelingsprojecten buiten India, zoals in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Bij al deze projecten zijn (oud) inwoners van de gemeente Castricum actief betrokken. Sommige van hen hebben alles in Nederland achtergelaten en werken en wonen tussen de allerarmsten. Ook jongeren uit onze gemeente die kiezen voor werkervaring, stage of vrijwilligerswerk in ontwikkelingsgebieden kunnen rekenen op onze steun.

Voor meer informatie over donatievoorwaarden en het indienen van projecten kunt u contact opnemen met projectgroep@muttathara.nl

 

De donatiecriteria op een rij:

  • projecten richten zich op de ontwikkeling van arme mensen, met name vrouwen en kinderen.
  • projectaanvragen worden evenwichtig behandeld: gelijke kansen voor alle aanvragen.
  • kwaliteit van het project, het budget en het aantal onder beheer zijnde projecten zijn de bepalende en beperkende factoren.
  • projecten zijn in principe tijdelijk, uitzonderingen daargelaten. Dit betekent dat donaties zich richten op investeringen en exploitatielasten, die zijn gerelateerd aan het project. Structurele exploitatielasten en lasten aan organisaties zelf worden in principe niet gehonoreerd.
  • projecten zijn met name gericht op gezondheidszorg, onderwijs en/of ontwikkeling van economische zelfstandigheid (bijvoorbeeld via een revolving fund/ vorm van microkrediet). Voor noodhulp komen alleen organisaties in aanmerking waarmee een donatiebestand bestaat.
  • alleen aanvragen vanuit het ontwikkelingsland zelf of vanuit een Nederlandse organisatie (vanuit een deel van het bezorggebied Muttathara*) worden gehonoreerd.
  • donaties worden uitsluitend toegekend aan organisaties. Een uitzondering geldt voor stimuleringsdonaties van Euro 1.000,-- aan inwoners van CAL, die werken of stage lopen in een ontwikkelingsland. Zo’n bijdrage kan maximaal twee keer aan dezelfde persoon worden verstrekt.
  • voor nieuwe aanvragen vanuit een ontwikkelingsland geldt dat projecten organisatorisch moeten zijn ingebed in de plaatselijke gemeenschap (draagvlak) en in de samenleving als geheel.
  • voor nieuwe aanvragen vanuit Nederland geldt in principe dat de Nederlandse organisaties daarmee een organisatie in het ontwikkelingsland ondersteunt en niet geïsoleerd zelfstandig een project uitvoert. Voor beide organisaties geldt tevens het gestelde hierboven.
  • voor nieuwe aanvragen vanuit Nederlandse organisaties geldt dat die Nederlandse organisatie kleinschalig werkt. Als denkrichting: louter bestaande uit vrijwilligers, gericht op één land in minder dan 10 projecten in beheer.

Voor meer informatie over donatievoorwaarden en het indienen van projecten kunt u contact opnemen met projectgroep@muttathara.nl

* het deel van het bezorggebied van Muttathara omvat de plaatsen: Castricum, Akersloot, Heiloo, de Egmonden, Uitgeest, en Heemskerk.

Verantwoording en controle

Iedere organisatie dient jaarlijks een rapportage met financieel jaarverslag en accountantsverklaring te sturen. Daarnaast worden projecten regelmatig bezocht. (klik hier voor foto's van het werkbezoek aan India in 2011). Vanuit India bezoekt een aantal contactpersonen namens ons projecten om zo de voortgang te bewaken.

Klik hier voor Water voor Zambia

Lees meer

afrika

Wilt u een donatie doen aan Muttathara?

Steun Muttathara met een donatie voor een van de vele projecten
waar Muttathara momenteel aan werkt.